1. Tổ chức bộ máy quản lý của Vườn quốc gia Chư Mom Ray:

a) Ban lãnh đạo VQG: Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổng hợp – Hành chính.

- Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Đội chuyên trách bảo vệ rừng (Tổ cơ động, PCCCR; Tổ kỹ thuật tuyên truyền xử lý vi phạm và 14 Trạm QLBVR).

c) Đơn vị trực thuộc: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái (Tổ chức lại trên cơ sở Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật).

Tổng số viên chức và người lao động là 103 người (trong đó: 61 viên chức; 42 hợp đồng lao động).

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo: Lực lượng viên chức và người lao động của VQG được đào tạo chuyên môn chiếm tỷ lệ cao (75,9%) trong tổng số lao động của VQG. Trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 62,2%.

2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Vườn quốc gia Chư Mom Ray: