VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Chư Mom Ray national park

 • Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường
 • Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNNT quy định về các biện pháp lâm sinh
 • Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định sửa đổi điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
 • Sách Đỏ Việt Nam - Phần II - Thực vật
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
  Danh sách các loài thực vật và phân hạng trong sách Đỏ Việt Nam
 • Sách Đỏ Việt Nam - Phần I - Động vật
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 10042 lượt tải | 1 file đính kèm
  Danh sách các loài động vật và phân hạng trong sách đỏ Việt Nam
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định về công tác văn thư
 • Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh
 • Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
 • Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
  | Ban Quản Lý Chư Mom Ray | 45 lượt tải | 2 file đính kèm
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp